INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), niniejszym informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest „REMS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54-314 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS przez pod numerem KRS: 0000116312, e-mail: biuro@puchaczowka.pl, tel.: +49604588532;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych wskazanych na karcie meldunkowej jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu pobytu w ośrodku Puchaczówka
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane w celach:
  • zawarcia, wykonania i na podstawie umowy o świadczenie usług hotelarskich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • kontaktowych w trakcie pobytu w ośrodku Puchaczówka oraz dochodzenia potencjalnych roszczeń z ww umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, określonego w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy
 • informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmie informatycznej i firmie księgowej.
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI W PENSJONACIE I WILLI PUCHACZÓWKA

REZERWACJA

Rezerwacji należy dokonać:

PENSJONAT: drogą mailową pensjonat@puchaczowka.pl, telefonicznie pod nr 604 582 805 lub online.
WILLA: drogą mailową willa@puchaczowka.pl, telefonicznie pod nr 602 516 119 lub online.

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości min. 30% kosztów pobytu w ciągu 4 dni od daty przyjęcia wstępnej rezerwacji. Pozostałej części zapłaty za pobyt w obiekcie Gość winien dokonać przelewem przed przyjazdem lub w recepcji bezpośrednio przy meldunku (w dniu przyjazdu). W tytule wpłaty należy wpisać „Willa” lub odpowiednio „Pensjonat” oraz nazwisko, termin pobytu i numer telefonu osoby rezerwującej. Rezerwacja jest zobowiązująca dla obu stron dopiero po wpłacie zadatku. Po upływie 4 dni roboczych od dnia przyjęcia wstępnej rezerwacji i braku wpłaty zadatku, obiekt ma prawo wynająć uprzednio zarezerwowane miejsca bez konieczności powiadomienia Gościa. Wpłata zadatku za pobyt oznacza, że Gość zapoznalł się i akceptuje wykupioną ofertę oraz obowiązujące warunki rezerwacji i rezygnacji.

UWAGA! W przypadku rezerwacji Pakietów: Bożonarodzeniowego i Sylwestrowego pełny koszt za cały pobyt musi być wpłacony do 15 grudnia. Brak pełnej wpłaty do 15 grudnia oznacza anulowanie rezerwacji, zadatek nie jest zwracany. Wpłaty zadatku należy dokonać na rachunek: REMS Sp. z o.o., ul. Elbląska 53, 54-314 Wrocław, w banku PBS Strzelin, nr konta: 76 9588 0004 4200 8891 2000 0040 bądź osobiście w willi lub pensjonacie (dla przelewów zagranicznych SWIFT: PLGBWCPLPP).

REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed planowym rozpoczęciem pobytu zwracamy całość wpłaconej sumy. Rezygnacja od 30 do 15 dni przed rozpoczęciem pobytu oznacza zwrot 50% wpłaconego zadatku. Rezygnacja poniżej 15 dni przed rozpoczęciem pobytu oznacza, że zadatek nie podlega zwrotowi. UWAGA!!! W przypadku rezygnacji z Pakietów: Bożonarodzeniowego i Sylwestrowego do 15 grudnia następuje anulowanie rezerwacji i potrącenie całego zadatku. Rezygnacja po 15 grudnia i wpłaceniu pełnej kwoty oznacza anulowanie rezerwacji i potrącenie 50% kosztów pobytu. Uwaga: dla uniknięcia nieporozumień ustala się, że wymienione wyżej terminy dotyczą dat wpływu do nas kwot i/lub powiadomień o rezygnacji. Rezygnacja musi mieć formę pisemną np. faks lub e-mail. W przypadku niewykorzystania w całości świadczeń już opłaconych (np. skrócenie pobytu) zwracamy 10% kosztów za niewykorzystane usługi.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W REMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka „Puchaczówka” pozostającego własnością REMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, cele monitoringu, miejsca instalowania kamer systemu monitoringu w zasobach Spółki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz możliwość udostępniania danych o zarejestrowanych zdarzeniach osobom trzecim.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) „Administrator” lub „Spółka” – REMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54-314 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000116312, NIP: 8942725380, REGON: 932804346,,

b) „Ośrodek” – „Puchaczówka – pensjonat, willa, restauracja”, położony przy ul. Siennej 5c, 57-550 Stronie Śląskie,

c) „Kamera” – urządzenie stacjonarne lub obrotowe poruszające się po zaprogramowanych torach, służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału analogowego lub cyfrowego przekazywanego do prowadzenia bieżącej obserwacji lub rejestracji na nośnikach informacji,

d) „Monitoring” – monitoring wizyjny wraz z infrastrukturą kablową i kamerami,

e) „Podmiot uprawniony” – podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących mogą mieć udostępniony wgląd do obrazu w systemach monitoringu wizyjnego oraz uzyskiwać kopie obrazu zarejestrowanego w systemach monitoringu wizyjnego, a także którym mogą być czasowo udostępniane systemy monitoringu wizyjnego. Podmiotami uprawnionymi są: Sąd, Prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz straże gminne i miejskie,

f) „Rozporządzenie Ogólne” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

g) „System monitoringu wizyjnego” – instalacja składająca się ze sprzętowych i programowych elementów służących do odbioru obrazu, jego rejestracji, odtwarzania lub przetwarzania w celu osiągnięcia funkcjonalności,

h) „Zarząd” – Zarząd Spółki.

§ 2

1. Celem monitoringu jest:

a) Zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka,

b) Ograniczenie aktów chuligańskich, innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Ośrodka, zarówno w trakcie codziennego funkcjonowania obiektu jaki i w trakcie organizowanych na jego terenie imprez okolicznościowych,

c) Ograniczenie dewastacji oraz kradzieży na terenie Ośrodka,

d) Rejestracja zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy szkody lub kradzieży,

e) Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem osób,

f) Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem mienia,

g) Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektu,

h) Kontrola drożności parkingu i dróg pożarowych,

i) Ograniczenie dostępu do Ośrodka, osób nieuprawnionych i niepożądanych,

j) Wyjaśniania sytuacji konfliktowych.

2. W realizacji celów monitoringu określonych w ust. 1 Spółka może przekazywać zgromadzone dane podmiotom uprawnionym.

3. System monitoringu wizyjnego składa się z następujących elementów:

a) Kamery rejestrujące zdarzenia,

b) Urządzenie rejestrujące oraz zapisujące materiał wideo na urządzeniu twardo dyskowym,

c) Monitory,

d) UPS,

e) Stanowiska do obserwacji.

§ 3

1. Nadzorem monitoringu objęte są następujące obszary i pomieszczenia:

a) Tereny zewnętrzne, do których zalicza się:

I. Otoczenie Ośrodka,

II. Ulice wraz z parkingami zewnętrznymi,

III. Drogi ewakuacyjne i drogi dla służb ratowniczych;

b) Pomieszczenia wewnątrz budynku stadionu:

I. Pomieszczenie recepcji,

II. Korytarze,

III. Magazyn na sprzęt narciarski („Narciarnia”).

2. Monitoringiem nie mogą być objęte pomieszczenia sanitarne, szatnie, stołówki, palarnie lub pomieszczenia udostępnione zakładowej organizacji związkowej.

3. Obszar objęty monitoringiem oznacza się tablicami informującymi o zainstalowanych kamerach, umieszczonymi w widocznych miejscach.

4. Jeżeli ze względu na usytuowanie kamery brak jest możliwości jednoznacznego oznaczenia miejsca jej lokalizacji lub jest to niezasadne ze względu na realizację celów określonych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, obowiązek o którym mowa w ust. 3 będzie spełniony poprzez umiejscowienie tablicy informacyjnej w polu monitoringu kamery.

5. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem powinny być oznakowane tabliczkami informacyjnymi, które powinny zawierać:

a) Informacje określone w art. 13 Ogólnego Rozporządzenia, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

b) Znak graficzny informujący, że dana Nieruchomość jest objęta monitoringiem.

6. Dane rejestrowane przez kamery systemu monitoringu nie mogą naruszać godności osobistej oraz prawa do prywatności osób przebywających na terenie Ośrodka.

7. Monitoring wizyjny nie może być połączony z możliwością prowadzenia bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów.

8. Monitoring działa w Ośrodku całodobowo.

§ 4

1. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, zarejestrowane i przechowywane przez Spółkę uważane są za dane osobowe w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia i ich zabezpieczenie odbywa się na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych przyjętej przez Spółkę. Administratorem Danych Osobowych jest Spółka.

2. Udostępnianie danych osobowych zarejestrowanych za pomocą monitoringu podmiotom uprawnionym odbywa się na zasadach określonych przepisami prawa. Udostępnienie danych na wniosek osoby trzeciej odbywa się na pisemny wniosek złożony wraz z oświadczeniem o zakazie rozpowszechniania zabezpieczonych danych i użyciu ich wyłącznie do celów związanych z ochroną swoich praw – wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. Po otrzymaniu wniosku Administrator lub osoba upoważniona przez Administratora do realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych niezwłocznie zabezpiecza dane zarejestrowane przez monitoring, po czym wydaje ostateczną decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie danych z monitoringu.

3. Nagrania obrazu przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane Spółka przechowuje przez okres 2 tygodni. Przedłużenie tego okresu jest możliwe wyłącznie na wniosek uprawnionego organu o zabezpieczenie zarejestrowanego obrazu w związku z prowadzonymi czynnościami w sprawie zarejestrowanego zdarzenia.

4. Po okresie przechowywania nagrań na nośnikach zarejestrowane dane są protokolarnie niszczone poprzez ich skasowanie lub nadpisywanie, bez możliwości ich technicznego odzyskania, zgodnie z załącznikiem nr 12 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych przyjętej w Spółce.

5. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Osoby upoważnione do dostępu do danych osobowych systemów monitoringu wizyjnego są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego.

6. Osoby obsługujące monitoring Ośrodka prowadzą dziennik zaobserwowanych zdarzeń, w którym odnotowują:

a) Miejsce, datę i godzinę zaobserwowanego zdarzenia wraz z opisem reakcji osoby obsługującej monitoring,

b) Informację o zabezpieczeniu zaobserwowanego zdarzenia,

c) Awarie systemu monitoringu.

7. Zakres możliwych przetwarzanych danych osobowych utrwalonych na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje:

a) Wizerunek,

b) Imię i nazwisko (w połączeniu z wizerunkiem),

c) Nr rejestracyjny pojazdu,

d) Czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem (w połączeniu z wizerunkiem),

e) Sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz (w połączeniu z wizerunkiem).

§ 5

1. Zarząd Spółki pełni funkcję Administratora Systemu Monitoringu Wizyjnego, który decyduje o celach i środkach funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego.

2. W ramach pełnionej funkcji Zarząd odpowiada za:

a) Zarządzanie systemem w sposób zgodny z celami Rozporządzenia Ogólnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) Kontrolowanie prawidłowości funkcjonowania systemu,

c) Stosowanie odpowiednich do zagrożeń środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę odbieranego, rejestrowanego, odtwarzanego lub przetwarzanego obrazu,

d) Zabezpieczenie obrazu przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem kopii zarejestrowanego obrazu przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą lub zniszczeniem zarejestrowanego obrazu,

3. Zarząd może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie lub upoważnionemu pracownikowi realizację zadań związanych z administrowaniem systemem monitoringu wizyjnego w zakresie i celu wskazanym w ust. 2.

4. Zarząd wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Systemu Monitoringu nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego. Wskazaną funkcję może pełnić osoba upoważniona do realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych w Spółce lub Administrator Sieci Informatycznej.

§ 6

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi. W razie powstania kwestii spornych Zarząd podejmuje decyzję w przedmiocie interpretacji Regulaminu w drodze uchwały podjętej zgodnie z Umową Spółki. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Zarząd podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii osoby upoważnionej do realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

REGULAMIN PENSJONATU I WILLI „PUCHACZÓWKA”

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu i Willi Puchaczówka.

1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia nastepnego. Goście zobowiązani są do opuszczenia pokoju najpóźniej do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

2. Gość przebywający w obiekcie noclegowym zobowiązany jest do obowiązku meldunkowego i wypełnienia karty meldunkowej na podstawie danych z dowodu tożsamości.

3. Gość rozlicza się za zaplanowany pobyt w dniu przyjazdu.

4. Przy każdorazowym opuszczeniu obiektu noclegowego klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.

5. Gość pensjonatu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, także w czasie pobytu. Osoby niezameldowane w pensjonacie lub willi Puchaczówka mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7:00 do 22:00.

6. W Willi i Penjsonacie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00. Zachowanie Gości nie może zakłócać spokojnego wypoczynku innych Gości. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej recepcja pensjonatu ma prawo do nałożenia kary 500zł oraz do natychmiastowego wymeldowania Gościa bez prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów pobytu.

7. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług pensjonatu, nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Obiekt noclegowy może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

8. Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego, jego zwierzęcia lub osób go odwiedzających. Gość powinien powiadomić recepcję o zaistniałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Obiekt noclegowy może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu firmy lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w obiekcie noclegowym lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu noclegowego.

10. Puchaczówka ponosi ograniczoną odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy lub przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu recepcji.

11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przechowamy je przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub zniszczy.

12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest palenie świec w pokojach.

13. Puchaczówka nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu noclegowego, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.

14. Puchaczówka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu bądź innego pojazdu należącego do Gościa, zaparkowanego przy obiekcie noclegowym.

15. W pensjonacie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb. Regulamin Monitoringu Wizyjnego jest dostępny w recepcji.

16. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nie dostosowania się do zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania pokoju w kwocie 350,00 zł oraz ewentualnymi kosztami interwencji Straży Pożarnej w wysokości 800zł.

17. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu obsługa obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznej zapłaty za poczynione zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

18. Dane osobowe: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest „REMS” Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54-314 Wrocław, KRS: 0000116312, e-mail: biuro@puchaczowka.pl, tel.: +49604588532. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez obiekt. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców: firmom transportowym, taksówkarskim, informatycznym, księgowym, prawnym, marketingowym świadczącym usługi dla REMS. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie firmy, lub za pomocą skrzynki mailowej biuro@puchaczowka.pl

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU